• Rivning i Blekinge

    Rivning i Blekinge

    Vi på Trellegräv AB är ett företag som utför rivning i Blekinge och andra orter i södra Sverige.


    Kontakta oss
rivningsarbete

Rivning Blekinge

Vi på Trellegräv AB utför rivning i Helsingborg. Vi ha en av landets modernaste maskinparker och en stor erfarenhet av olika typer av rivningar.

Vad innebär då rivning? Det är en aktivtet som innefattar nedmontering, sanering och bortforsling av byggnader och byggnadsmaterial. Ofta så river man för att ett hus har blivit för gammalt och utttjänt eller så förekommer en rasrisk så att man helt enkelt måste riva av säkerhetsmässiga skäl. Det kan även vara så att man river för att lämna plats för någonting nytt – en gammal byggnad kanske ersätts av en helt ny och fräsch dito.

Kontakta oss

Metoder för rivning

Det finns olika sätt att riva på. Man skiljer mellan totalrivningar och selektiva rivningar. Termerna är inte så svåra att förstå: Totalrivning är mycket riktigt en rivning där allting rivs och bortforslas. Vid selektiv rivning så tar man bort material såsom trä, glas och annat material innan man börjar att riva. Den selektiva rivningen kan därmed föregå totalrivningen. Det kan också vara så att man vid selektiv renovering renoverar innanmätet eller bygger om vissa grundkonstruktioner. Den typ av maskiner som använder sig av skiljer sig en del mellan selektiv rivning och totalrivning. Vid den senare används alltid den tyngsta utrustningen såsom grävmaskiner, kranar och betonghammare medan man vid selektiv renovering ofta använder sig av lättare robotar och liknande.

Metoderna man använder sig av vid rivning varierar alltså. Förutom ovan nämnda verktyg så kan också sprängning vara aktuellt. Sprängning fordrar omfattande teknisk kunskap och måste alltid utföras med stor precision. Dessutom så är det en metod som sällan kan utföras i tätbebyggda områden, så i praktiken används sprängning ganska sällan. Tidigare använde man sig av en metod där en  tung järnkula fästes på en kran och sedan slog ner på rivningsobjektet. Denna metod var inte så effektiv och dessutom fanns risker rent säkerhetsmässigt. Vi på Trellegräv AB har en bred maskinpark med grävare, lastare, betongsaxar och betonghammare för att effektivt kunna bedriva rivning. 

maskin som river
teknisk utrustning

Miljökrav på rivning

Vid rivning måste en hel del miljömässiga krav uppfyllas. Ibland behövs rivningslov och en rivningsplan måste finnas. Dessutom så ska en materialinventering göras innan rivandet påbörjas. Materialet kan innehålla farliga ämnen som måste tas om hand om.  Byggentreprenören är ansvarig för att sortering och inventering av materialet genomförs.  Allt rivningsavfallet måste sorteras och det ska ske på byggnadsplatsen. Sortering inbegriper det materiel som ska återanvändas, energiåtervinnas och det som inte kan återvinnas eller energiåtervinnas , så kallad energiåtervinning.   Plan – och bygglagen (PBL) reglerar i stora krav de bestämmelser som finns angående rivning.

Välj rätt entreprenör

 Trellegräv AB är stolta över vårt miljöarbete och följer självfallet de krav som finns uppställda av myndigheterna. Vi har även en modern maskinpark som inte gör någon större åverkan  på miljön.

Om du behöver hjälp med rivning i Helsingborg så tveka inte att ta kontakt med oss. Vi är en fullständig entreprenör som tar ansvar för hela rivningsarbetete från rivningsplan till återvinning och sortering av material. Med vår mångåriga erfarenhet så kan ni alltid känna er trygga med oss. 

Kontakta oss

Trellegräv AB

Vi strävar alltid efter att vara bäst och billigast på rivning i Malmö. Välkommen in till oss på Trellegräv AB.

Kontakt

Tveka inte att kontakta oss varesig det gäller rivning, marksanering eller spontning. Vi återkopplar så fort vi kan.